# در_شرایطی_که_چندی_است_اعلام_شده_ارائه_ارز_مبادلا